Η κατάσταση διατήρησης του ψηφιδωτού
Η συνολική έκταση του σωζόμενου ψηφιδωτού του χώρου Α ήταν 11τ.μ. περίπου (εμβαδόν ανασκαμμένου τμήματος
χώρου Α 214τ.μ.). Το ψηφιδωτό είχε διατηρηθεί αποσπασματικά και σε κακή κατάσταση, κυρίως στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του χώρου, ενώ στο κεντρικό τμήμα σωζόταν η κατώτερη στρώση του υποστρώματος, αποτελούμενη από λίθους διαφόρων μεγεθών. Το υπόστρωμα του δαπέδου παρουσίαζε καθιζήσεις που προκλήθηκαν από τη σύσταση του εδάφους και την κατάρρευση της ανωδομής του μνημείου κατά την αρχαιότητα. Στα σωζόμενα τμήματα παρατηρήθηκε αποσάθρωση του κονιάματος που συγκρατούσε τις ψηφίδες, λόγω της έκθεσής του στις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και απώλεια ψηφίδων. Μετά την έγκριση της μελέτης, τα σπαράγματα αποκολλήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για να συντηρηθούν. Για τη διερεύνηση των προγενέστερων του ανακτόρου οικοδομικών φάσεων διενεργήθηκε από την Εφορεία ανασκαφική έρευνα σε βάθος 4μ. από το ψηφιδωτό δάπεδο.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
• Επιχωμάτωση των ανασκαφικών τομών.
Μετά την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας έγινε η πλήρωση των σκαμμάτων με θραυστό αμμοχάλικο, με μέγιστη διάμετρο κόκκων μικρότερη από 30χιλ.,
το οποίο συμπυκνώθηκε άριστα. Η επιχωμάτωση έγινε κατά στρώσεις πάχους 15εκ., η δε συμπύκνωση με μικρό χειροκίνητο δονητικό οδοστρωτήρα. Η επιφάνεια
που δεν ανασκάφηκε εξυγιάνθηκε και εξομαλύνθηκε με μία στρώση αμμοχάλικου (ύψος στρώσης 30εκ.), στην οποία δόθηκαν οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων.
• Κατασκευή αποστραγγιστικού αγωγού.
Για τη συλλογή και την απομάκρυνση των ομβρίων κατασκευάστηκε στο νότιο τμήμα του χώρου Α αγωγός παράλληλος με την οδό Α. Σβώλου, ο οποίος μέσω φρεατίου και σωληνωτού αγωγού κατευθύνει τα ύδατα προς το υφιστάμενο παλιό πηγάδι.
• Συντήρηση και τοποθέτηση των ψηφιδωτών σε πλαίσια αλουμινίου με συμβατό κονίαμα.
Η συντήρηση αφορούσε τον μηχανικό καθαρισμό των ψηφίδων από τις επικαθίσεις, τον καθαρισμό από τα άλατα με επιθέματα χαρτοπολτού και απιονισμένο νερό, τη συμπλήρωση μικρών σε μέγεθος κατεστραμμένων τμημάτων (κενών) με ψηφίδες και το στοκάρισμα των αρμών.
• Επανατοποθέτηση των ψηφιδωτών στην αρχαία στάθμη και ενοποίηση των μεμονωμένων πλαισίων με συμβατό κονίαμα. Η συμπλήρωση των μοτίβων έγινε με χάραξη στο κονίαμα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι ξεπερασμένο!

Αναβαθμίστε το για να δείτε σωστά την ιστοσελίδα. Αναβάθμιση τώρα

×